تائید وزارت علوم

Sabancı Üniversitesi

مورد تایید وزارت علوم می باشد

Middle East Technical Üniversitesi

مورد تایید وزارت علوم می باشد

koç üniversitesi

مورد تایید وزارت علوم می باشد

Istanbul Teknik Üniversitesi

مورد تایید وزارت علوم می باشد