تائید وزارت بهداشت

Gazi Üniversitesi

مورد تایید وزارت علوم می باشد

Atatürk üniversitesi

مورد تایید وزارت بهداشت می باشد

Ankara Üniversitesi

مورد تایید وزارت بهداشت می باشد

Anadolu Universitesi

مورد تایید وزارت بهداشت می باشد