تائید وزارت بهداشت

تائید وزارت بهداشت

در لیست زیر لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سال 2020 مشخص شده است .

💦💦💦💦💦