تائید وزارت بهداشت

Yeditape Üniversitesi

مورد تایید وزارت بهداشت می باشد

koç üniversitesi

مورد تایید وزارت بهداشت می باشد

İstanbul üniversitesi

مورد تایید وزارت بهداشت می باشد

Hacettepe Üniversitesi

مورد تایید وزارت بهداشت می باشد