آزمون کتبی TUS

تمامی موارد و خواسته های شما در ارتباط با شرایط ، وضعیت و قوانین مرتبط با فلوشیب در ترکیه در این قسمت بارگذاری گردیده است . ذکر این نکته ضروریست که این موارد بر گرفته از قوانین وزارت بهداشت و آیین نامه های مصوب

داخلی ترکیه می باشد .

مراجعه کننده محترم :

برای دیدن این مطلب لازم است که با استفاده از ایمیل واقعی و فعال خود عضو وب سایت شوید یا آنکه پس از ارتباط مستقیم با مدیر وب سایت ، برای شما کد کاربری ایجاد شود .


چاپ