سال 2014 - سال 2016

فهرست مطلب

چارت نهایی پرونده های سال 2016

 

 

1

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 1198/T/1601 -
2 تاریخ 2016 2016 2016 بدون استاژ 2016
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات در انتظار STS        

 2

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 2391/TU/1604
2 تاریخ 2016 2016 2016 2017 2017
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات قبولی YANDAL        

3

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 4130/T/1604
2 تاریخ 2016 2016 2016 2017 2017
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات نا مشخص        

4

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 1131/T/1604
2 تاریخ 2016 2016 2016  2018 2018
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات -        

5

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 5651/T/1502
2 تاریخ 2016 2016 2016 2018 2018
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات شروع به کار        

6

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 3539/T/1604    
2 تاریخ 2016 2016 2016    
3 رنگ فعال خاکستری        
4 وضعیت فعلی پرونده در انتظار        
5 توضیحات در انتظار STS        

7

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 4021/T/1605
2 تاریخ 2016 2016 2016 2017 2017
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات قبولی در TUS        

8

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 1306/T/1605
2 تاریخ 2016 2016 2016 2017 2017
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات افتتاح کلینیک زیبایی        

9

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 4585/H/1605
2 تاریخ 2016 2016 2016 2018 2019
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات نا مشخص        

10

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 8091/H/1605
2 تاریخ 2016 2016 2016 2018 2019
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات کار در کلینیک        

11

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 3726/T/1606    
2 تاریخ 2016 2016 2016    
3 رنگ فعال خاکستری        
4 وضعیت فعلی پرونده در انتظار        
5 توضیحات در انتظار STS        

12

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 5981/T/1606  
2 تاریخ 2016 2016 2016 2018  
3 رنگ فعال خاکستری        
4 وضعیت فعلی پرونده در حال استاژ        
5 توضیحات مرخصی توافقی        

13

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 5059/T/1606
2 تاریخ 2016 2016 2016 2018 2018
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات دریافت مجوز کار از طرف SDL        

14

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 6109/T/1606 × ×
2 تاریخ 2016 2016 2016 - -
3 رنگ فعال خاکستری        
4 وضعیت فعلی پرونده راکد        
5 توضیحات در انتظار STS        

15

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 1551/T/1608 ×
2 تاریخ 2016 2016 2017 2019  
3 رنگ فعال خاکستری        
4 وضعیت فعلی پرونده در حال انتظار        
5 توضیحات در حال استاژ        

16

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 4431/T/1608
2 تاریخ 2016 2016 2016 2018 2018
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات آزمون TUS        

17

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 5933/M/1611 -
2 تاریخ 2016 2016 2016 بدون استاژ 2017
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات ادامه تحصیل - دانشگاه قاضی        

18

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 3206/T/1612
2 تاریخ 2016 2017 2017 2019 2019
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فعلی پرونده پایان پروسه دنکلیک        
5 توضیحات دوره YANDAL        

 


چاپ