سال 2014

فهرست مطلب

 

 

 

 

چنانچه رنگ بندی چارت پرونده شما این رنگ باشد ، به منزله شروع پروسه و دریافت فیزیکی مدارک از شما می باشد
چنانچه رنگ بندی چارت پرونده شما این رنگ باشد ، به منزله تحویل مدارک به سازمان یوک و شروع استعلام می باشد
چنانچه رنگ بندی چارت پرونده شما این رنگ باشد ، به منزله تائید استعلام مدارک و شروع پروسه کمیسیون می باشد
چنانچه رنگ بندی چارت پرونده شما این رنگ باشد ، به منزله پایان و تائید مرحله کمیسیون و شروع دوره استاژ می باشد
چنانچه رنگ بندی چارت پرونده شما این رنگ باشد ، باید به شما تبریک گفته شود . پایان همه مراحل

 

 

چارت نهایی پرونده های سال 2014

1

ردیف کد شناسایی تحویل به SDL تحویل به YÖK وضعیت تائید استعلام شروع استاژ وضعیت تائید نهایی
1 2360/T/1406 -
2 تاریخ 2014 2014 2014 بدون استاژ 2014
3 رنگ فعال سبز        
4 وضعیت فع